กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม จังหวัดพิจิตร
Phichitpittayakom School.
# รายชื่อกิจกรรมชุมนุมที่เปิดรับสมัคร #
รหัสชุมนุม
6
ชื่อกิจกรรมชุมนุม
ภาษาพาคิด
สถานที่เรียน
ห้องเรียนภาษาไทย อาคาร 2
ประเภทชุมนุม
ต่อเนื่อง
ระดับ
ม.ปลาย
กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย
ครูที่ปรึกษา

1. นางสาวสาลี่ ชาญณรงค์

2. นายพัฒร ลอยเด่น
วัตถุประสงค์ชุมนุม
1. เพื่อพัฒนาความสามารถคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ สรุปความคิดรวบยอดและคิดอย่างเป็นระบบ
2. เพื่อส่งเสริมความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มองโลกในแง่ดีและมีจินตนาการ
3. เพื่อฝึกทักษะการทำงานอย่างมีความสุข พัฒนางานและภูมิใจในผลงานของตน
จำนวนรับต่่ำสุด
28 คน
จำนวนรับสูงสุด
32 คน
กลับหน้าหลัก กลับ
พัฒนาโดย
Copy Right © : งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โดย ครูมาโนชญ์ แสงศิริ All Rights Reserved.