กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม จังหวัดพิจิตร
Phichitpittayakom School.
# รายชื่อกิจกรรมชุมนุมที่เปิดรับสมัคร #
รหัสชุมนุม
59
ชื่อกิจกรรมชุมนุม
ญี่ปุุ่น
สถานที่เรียน
ห้องเรียนภาษาญี่ปุ่น
ประเภทชุมนุม
ต่อเนื่อง
ระดับ
ม.ปลาย
กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ
ครูที่ปรึกษา

1. นางสาวสุดหทัย ขมินธกูล
วัตถุประสงค์ชุมนุม
1. เพื่อให้นักเรียนพัฒนาความรู้ ความสามารถด้านการคิดวิเคราะ สังเคราะห์เพื่อให้เกิดทักษะ ประสบการณ์ เกี่ยวกับความรู้ของญี่ปุ่น
2. เพื่อให้นักเรียนมีมนุษยสัมพันธ์ในการทำงานร่วมกับกับผู้อื่น
3. เพื่อให้นักเรียนใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์
จำนวนรับต่่ำสุด
14 คน
จำนวนรับสูงสุด
17 คน
กลับหน้าหลัก กลับ
พัฒนาโดย
Copy Right © : งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โดย ครูมาโนชญ์ แสงศิริ All Rights Reserved.