กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม จังหวัดพิจิตร
Phichitpittayakom School.
# รายชื่อกิจกรรมชุมนุมที่เปิดรับสมัคร #
รหัสชุมนุม
58
ชื่อกิจกรรมชุมนุม
Story Telling
สถานที่เรียน
ห้องพักครู อาคาร 4
ประเภทชุมนุม
ต่อเนื่อง
ระดับ
ม.ต้น
กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ
ครูที่ปรึกษา

1. นางนุกูล บุญโห้
วัตถุประสงค์ชุมนุม
1. เพื่อให้นักเรียนได้ฝึกการออกเสียงภาษาอังกฤษได้ถูกต้อง และฝึกแสดงอารมณ์ ความรู้สึกในขณะพูดประโยคได้
2. เพื่อฝึกให้นักเรียนเล่าเรื่อง กล้าแสดงออก และรักในการพูดภาษาอังกฤษ
3. เพื่อให้นักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อภาษาอังกฤษและใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์
จำนวนรับต่่ำสุด
22 คน
จำนวนรับสูงสุด
24 คน
กลับหน้าหลัก กลับ
พัฒนาโดย
Copy Right © : งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โดย ครูมาโนชญ์ แสงศิริ All Rights Reserved.