กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม จังหวัดพิจิตร
Phichitpittayakom School.
# รายชื่อกิจกรรมชุมนุมที่เปิดรับสมัคร #
รหัสชุมนุม
57
ชื่อกิจกรรมชุมนุม
We Love Sear 3
สถานที่เรียน
ห้อง Sear 3
ประเภทชุมนุม
ต่อเนื่อง
ระดับ
ม.ต้น
กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ
ครูที่ปรึกษา

1. นางสาวศุภนันท์ คิดยาว
วัตถุประสงค์ชุมนุม
1. เพื่อปลูกฝังให้นักเรียนรักการศึกษาค้นคว้า รู้จักการทำงานร่วมกันเป็นทีม
2. กระตุ้นนักเรียนให้มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ สามารถสร้างสรรค์ผลงานของตนเองได้สำเสร็จตามความสมัครใจและความถนัดของตนเองจากสื่อต่างๆ และคอมพิวเตอร์
3. ฝึกความมีวินัยในตนเอง และรักษาสาธารณสมบัติของส่วนรวม
จำนวนรับต่่ำสุด
22 คน
จำนวนรับสูงสุด
24 คน
กลับหน้าหลัก กลับ
พัฒนาโดย
Copy Right © : งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โดย ครูมาโนชญ์ แสงศิริ All Rights Reserved.