กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม จังหวัดพิจิตร
Phichitpittayakom School.
# รายชื่อกิจกรรมชุมนุมที่เปิดรับสมัคร #
รหัสชุมนุม
56
ชื่อกิจกรรมชุมนุม
รักการอ่าน
สถานที่เรียน
Sear 1-2
ประเภทชุมนุม
ต่อเนื่อง
ระดับ
ม.ต้น
กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ
ครูที่ปรึกษา

1. นางสุกัญญา ปิ่นสุข
วัตถุประสงค์ชุมนุม
1. เพื่อส่งเสริมและพัฒนาทักษะในการอ่านภาษาอังกฤษ
2. เพื่อให้นักเรียนมีทักษะการอ่านภาษาอังงกฤษที่ดียิ่งขึ้น
3. นักเรียนสามารถนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในวิชาต่างๆ ได้
จำนวนรับต่่ำสุด
22 คน
จำนวนรับสูงสุด
24 คน
กลับหน้าหลัก กลับ
พัฒนาโดย
Copy Right © : งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โดย ครูมาโนชญ์ แสงศิริ All Rights Reserved.