กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม จังหวัดพิจิตร
Phichitpittayakom School.
# รายชื่อกิจกรรมชุมนุมที่เปิดรับสมัคร #
รหัสชุมนุม
54
ชื่อกิจกรรมชุมนุม
Spelling Bee
สถานที่เรียน
ห้องเรียน ม.5/8
ประเภทชุมนุม
ต่อเนื่อง
ระดับ
ม.ปลาย
กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ
ครูที่ปรึกษา

1. นางขวัญเรือน บุญมา
วัตถุประสงค์ชุมนุม
1. นักเรียนสะกดคำศัพท์ภาษาอังกฤษในบทเรียนได้มากขึ้น
2. นักเรียนสะกดคำเป็นคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ใช้ในชีวิตประจำวันได้
3. นักเรียนสะกดคำเป็นคำศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับความเป็นไปในยุคโลกาภิวัฒน์ได้
จำนวนรับต่่ำสุด
14 คน
จำนวนรับสูงสุด
16 คน
กลับหน้าหลัก กลับ
พัฒนาโดย
Copy Right © : งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โดย ครูมาโนชญ์ แสงศิริ All Rights Reserved.