กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม จังหวัดพิจิตร
Phichitpittayakom School.
# รายชื่อกิจกรรมชุมนุมที่เปิดรับสมัคร #
รหัสชุมนุม
53
ชื่อกิจกรรมชุมนุม
คนรักการอ่าน
สถานที่เรียน
ห้องเรียน special
ประเภทชุมนุม
ต่อเนื่อง
ระดับ
ม.ปลาย
กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ
ครูที่ปรึกษา

1. นางพรภิมนต์ สิริเศรษฐนนท์

2. นางไพรัชฎา ไทยเที่ยง
วัตถุประสงค์ชุมนุม
1. เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะการอ่าน ฟัง ดู เขียน และตั้งคำถามเป็นภาษาอังกฤษผ่านเกณฑ์ที่สถานศึกษากำหนด
2. เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีนิสัยรักการอ่านและแสวงหาความรู้ด้วยตนเองจากแหล่งเรียนรู้ต่างๆ ได้
3. เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษ และสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้
จำนวนรับต่่ำสุด
28 คน
จำนวนรับสูงสุด
32 คน
กลับหน้าหลัก กลับ
พัฒนาโดย
Copy Right © : งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โดย ครูมาโนชญ์ แสงศิริ All Rights Reserved.