กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม จังหวัดพิจิตร
Phichitpittayakom School.
# รายชื่อกิจกรรมชุมนุมที่เปิดรับสมัคร #
รหัสชุมนุม
52
ชื่อกิจกรรมชุมนุม
เวทคณิต
สถานที่เรียน
ห้องปฏิบัติการคณิตศาสตร์
ประเภทชุมนุม
ตั้งใหม่
ระดับ
ม.ต้น+ม.ปลาย
กลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์
ครูที่ปรึกษา

1. นางนพคุณ บุญพระคุ้มครอง
วัตถุประสงค์ชุมนุม
1. เพื่อนักเรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเวทคณิต
2. เพื่อให้นักเรียนมีทักษะในการบวก การลบ การคูณและการหารแบบเวทคณิต
3. เพื่อให้นักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อวิชาคณิตศาสตร์
จำนวนรับต่่ำสุด
18 คน
จำนวนรับสูงสุด
20 คน
กลับหน้าหลัก กลับ
พัฒนาโดย
Copy Right © : งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โดย ครูมาโนชญ์ แสงศิริ All Rights Reserved.