กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม จังหวัดพิจิตร
Phichitpittayakom School.
# รายชื่อกิจกรรมชุมนุมที่เปิดรับสมัคร #
รหัสชุมนุม
5
ชื่อกิจกรรมชุมนุม
คำคมหรรษา
สถานที่เรียน
ห้องกิจกรรมพัมนาผู้เรียน
ประเภทชุมนุม
ต่อเนื่อง
ระดับ
ม.ปลาย
กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย
ครูที่ปรึกษา

1. นางสุภาพร สุขวิถี
วัตถุประสงค์ชุมนุม
1. นักเรียนรู้จักคิดค้นหาคำที่มีความหมายในภาษาไทยมาต่อศัพท์ได้
2. นักเรียนปฏิบัติตามกฎกติกาในการเล่นคำคมได้
3. นักเรียนมีความสุขการการเล่นคำคม
จำนวนรับต่่ำสุด
14 คน
จำนวนรับสูงสุด
17 คน
กลับหน้าหลัก กลับ
พัฒนาโดย
Copy Right © : งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โดย ครูมาโนชญ์ แสงศิริ All Rights Reserved.