กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม จังหวัดพิจิตร
Phichitpittayakom School.
# รายชื่อกิจกรรมชุมนุมที่เปิดรับสมัคร #
รหัสชุมนุม
49
ชื่อกิจกรรมชุมนุม
STEM ม.ต้น
สถานที่เรียน
ห้องเรียนวิทย์กายภาพ อาคาร 3
ประเภทชุมนุม
ต่อเนื่อง
ระดับ
ม.ต้น
กลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์
ครูที่ปรึกษา

1. นางอังคนา จันทรประเสริฐ

2. นางสาวสิริพร ออมสิน
วัตถุประสงค์ชุมนุม
1. นักเรียนอธิบายความหมาย ขั้นตอนของการจัดกิจกรรม Stem ได้
2. นักเรียนสามารถทำความเข้าปัญหา วิเคราะห์เงื่อนไขหรือข้อกำจัดของสถานการณ์ปัญหา เพื่อกำหนดขอบเขตของปัญหาได้
3. นักเรียนสามารถรวบรวมข้อมูล แนวติด ออกแบบชิ้นงาน กำหนดขั้นตอนของการสร้างชิ้นงานและสามารถเขียนเป็นรายงานและเผยแพร่ได้
จำนวนรับต่่ำสุด
44 คน
จำนวนรับสูงสุด
49 คน
กลับหน้าหลัก กลับ
พัฒนาโดย
Copy Right © : งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โดย ครูมาโนชญ์ แสงศิริ All Rights Reserved.