กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม จังหวัดพิจิตร
Phichitpittayakom School.
# รายชื่อกิจกรรมชุมนุมที่เปิดรับสมัคร #
รหัสชุมนุม
48
ชื่อกิจกรรมชุมนุม
หมากกระดาน
สถานที่เรียน
ห้องสวนพฤกษศาสตร์
ประเภทชุมนุม
ต่อเนื่อง
ระดับ
ม.ปลาย
กลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์
ครูที่ปรึกษา

1. นางสาวทวีรัตน์ รัชตรุ่งโรจน์
วัตถุประสงค์ชุมนุม
1. เพื่อให้ได้นักเรียนฝึกสมองใช้ความคิด รู้จักแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้และเคารพสิทธิของผู้อื่น
2. นักเรียนมีความสุขในการเล่นหมากกระดาน มีน้ำใจนักกีฬาและเพื่อมิตรภาพที่ดีต่อกัน
3. นักเรียนรู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์
จำนวนรับต่่ำสุด
14 คน
จำนวนรับสูงสุด
16 คน
กลับหน้าหลัก กลับ
พัฒนาโดย
Copy Right © : งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โดย ครูมาโนชญ์ แสงศิริ All Rights Reserved.