กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม จังหวัดพิจิตร
Phichitpittayakom School.
# รายชื่อกิจกรรมชุมนุมที่เปิดรับสมัคร #
รหัสชุมนุม
47
ชื่อกิจกรรมชุมนุม
ธนาคารโรงเรียน
สถานที่เรียน
ห้องธนาคารโรงเรียน
ประเภทชุมนุม
ต่อเนื่อง
ระดับ
ม.ปลาย
กลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์
ครูที่ปรึกษา

1. นางสาววาสนา ต่อมยิ้ม
วัตถุประสงค์ชุมนุม
1. นักเรียนเข้าใจบทบาทหน้าที่ ภาระงาน/ขอบข่ายงานธนาคารโรงเรียน
2. นักเรียนสามารถปฏิบัติงานตามขั้นตอนปฏิบัติงานรายวันทำการในระบบคอมพิวเตอร์ได้
3. นักเรียนสามารถสรุปบทบาทหน้าที่และประโยชน์ที่ได้รับจากกิจกรรมชุมนุมธนาคารโรงเรียนได้
จำนวนรับต่่ำสุด
14 คน
จำนวนรับสูงสุด
16 คน
กลับหน้าหลัก กลับ
พัฒนาโดย
Copy Right © : งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โดย ครูมาโนชญ์ แสงศิริ All Rights Reserved.