กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม จังหวัดพิจิตร
Phichitpittayakom School.
# รายชื่อกิจกรรมชุมนุมที่เปิดรับสมัคร #
รหัสชุมนุม
46
ชื่อกิจกรรมชุมนุม
คณิตนักคิด
สถานที่เรียน
ห้องเรียน ม.2/10
ประเภทชุมนุม
ต่อเนื่อง
ระดับ
ม.ต้น
กลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์
ครูที่ปรึกษา

1. นางสาวศรีสุคนธ์ สิทธิโชติ
วัตถุประสงค์ชุมนุม
1. นักเรียนมีทักษะคณิตศาสตร์มากขึ้น
2. นักเรียนสามารถนำเสนองานได้
3. นักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อวิชาคณิตศาสตร์
จำนวนรับต่่ำสุด
22 คน
จำนวนรับสูงสุด
24 คน
กลับหน้าหลัก กลับ
พัฒนาโดย
Copy Right © : งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โดย ครูมาโนชญ์ แสงศิริ All Rights Reserved.