กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม จังหวัดพิจิตร
Phichitpittayakom School.
# รายชื่อกิจกรรมชุมนุมที่เปิดรับสมัคร #
รหัสชุมนุม
45
ชื่อกิจกรรมชุมนุม
ซูโดกุ
สถานที่เรียน
ห้องคณิตศาสตร์ ห้องใหญ๋
ประเภทชุมนุม
ตั้งใหม่
ระดับ
ม.ต้น
กลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์
ครูที่ปรึกษา

1. นายพีรภัทร เรืองเพชร
วัตถุประสงค์ชุมนุม
1. นักเรียนสามารถทำนายตัวเลขที่หายไปได้
2. นักเรียนบอกเหตุผลของการเติมตัวเลขได้
3. นักเรียนได้ฝึกทักษะการพยากรณ์ การตีความหมายข้อมูลและลงข้อสรุปได้
จำนวนรับต่่ำสุด
22 คน
จำนวนรับสูงสุด
24 คน
กลับหน้าหลัก กลับ
พัฒนาโดย
Copy Right © : งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โดย ครูมาโนชญ์ แสงศิริ All Rights Reserved.