กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม จังหวัดพิจิตร
Phichitpittayakom School.
# รายชื่อกิจกรรมชุมนุมที่เปิดรับสมัคร #
รหัสชุมนุม
43
ชื่อกิจกรรมชุมนุม
คณิตกับเกมส์
สถานที่เรียน
ห้องเรียน ม.4/4
ประเภทชุมนุม
ต่อเนื่อง
ระดับ
ม.ปลาย
กลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์
ครูที่ปรึกษา

1. นางสาวนพรัตน์ เล็กประเสริฐ
วัตถุประสงค์ชุมนุม
1. นักเรียนนำความรู้และทักษะทางคณิตศาสตร์มาสร้างเกมส์ได้
2. นักเรียนมีการทำงานร่วมกันเป็นกลุ่ม
3. นักเรียนนำความรู้ทางคณิตศาสตร์ไปปรับใช้ในชีวิตประจำวัน
จำนวนรับต่่ำสุด
14 คน
จำนวนรับสูงสุด
16 คน
กลับหน้าหลัก กลับ
พัฒนาโดย
Copy Right © : งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โดย ครูมาโนชญ์ แสงศิริ All Rights Reserved.