กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม จังหวัดพิจิตร
Phichitpittayakom School.
# รายชื่อกิจกรรมชุมนุมที่เปิดรับสมัคร #
รหัสชุมนุม
42
ชื่อกิจกรรมชุมนุม
คณิตจิตสบาย
สถานที่เรียน
ห้องเรียน ม.6/8
ประเภทชุมนุม
ต่อเนื่อง
ระดับ
ม.ปลาย
กลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์
ครูที่ปรึกษา

1. นายฌานวัฒน์ นิ่มสวัสดิ์

2. นายนวพล ชัยชนะ
วัตถุประสงค์ชุมนุม
1. นักเรียนสามารถฝึกการนั่งสมาธิได้
2. นักเรียนสามารถจัดกิจกรรมที่สนใจได้
3. นักเรียนสามารถนำคณิตศาสตร์ไปใช้ในการฝึกจิตได้
จำนวนรับต่่ำสุด
28 คน
จำนวนรับสูงสุด
32 คน
กลับหน้าหลัก กลับ
พัฒนาโดย
Copy Right © : งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โดย ครูมาโนชญ์ แสงศิริ All Rights Reserved.