กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม จังหวัดพิจิตร
Phichitpittayakom School.
# รายชื่อกิจกรรมชุมนุมที่เปิดรับสมัคร #
รหัสชุมนุม
41
ชื่อกิจกรรมชุมนุม
อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์
สถานที่เรียน
ห้องเรียน ม.3/9
ประเภทชุมนุม
ต่อเนื่อง
ระดับ
ม.ต้น
กลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์
ครูที่ปรึกษา

1. นางกัญจณ์นภา สุขล้อม
วัตถุประสงค์ชุมนุม
1. เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนได้มีโอกาสฝึกฝนทำแบบทดสอบ โจทย์ยากต่างๆ เพื่อเน้นทักษะการนำความรู้จากชั้นเรียนไปใช้
2. เพื่อพัฒนาเจตคติที่ดีต่อการเรียนคณิตศาสตร์
3. ส่งเสริมการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์
จำนวนรับต่่ำสุด
22 คน
จำนวนรับสูงสุด
24 คน
กลับหน้าหลัก กลับ
พัฒนาโดย
Copy Right © : งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โดย ครูมาโนชญ์ แสงศิริ All Rights Reserved.