กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม จังหวัดพิจิตร
Phichitpittayakom School.
# รายชื่อกิจกรรมชุมนุมที่เปิดรับสมัคร #
รหัสชุมนุม
40
ชื่อกิจกรรมชุมนุม
นักศึกษาวิชาทหาร ปี 2
สถานที่เรียน
ลานโดม
ประเภทชุมนุม
ต่อเนื่อง
ระดับ
ม.ปลาย
กลุ่มสาระการเรียนรู้
อื่นๆ
ครูที่ปรึกษา

1. นางสาวชุติมา มั่นเหมาะ

2. นายพิชิต ไพอุปลี
วัตถุประสงค์ชุมนุม
1. นักศึกษาวิชาทหารมีความรู้ยุทธวิธีทางทหาร
2. นักศึกษาวิชาทหาร มีระเบียบวินัย มีจิตสำนึกความรักชาตื ศาสนา พระมหากษัตริย์ มีความเสียสละ มีจิตอาสา
3. เสริมสร้างให้นักศึกษาวิชาทหารเป็นคนดีของสังคม
จำนวนรับต่่ำสุด
36 คน
จำนวนรับสูงสุด
89 คน
กลับหน้าหลัก กลับ
พัฒนาโดย
Copy Right © : งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โดย ครูมาโนชญ์ แสงศิริ All Rights Reserved.