กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม จังหวัดพิจิตร
Phichitpittayakom School.
# รายชื่อกิจกรรมชุมนุมที่เปิดรับสมัคร #
รหัสชุมนุม
39
ชื่อกิจกรรมชุมนุม
คณิตศาสตร์ ม.ปลาย
สถานที่เรียน
ห้องสมุด
ประเภทชุมนุม
ต่อเนื่อง
ระดับ
ม.ปลาย
กลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์
ครูที่ปรึกษา

1. นายไพรัช คำเขียน
วัตถุประสงค์ชุมนุม
1. เพื่อให้นักเรียนสามารถฝึกทำโจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ได้
2. เพื่อให้นักเรียนสามารถนำความรู้ทางคณิตศาสตร์ไปใช้แก้ปัญหาในชีวิตประจำวันได้
3. เพื่อให้นักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อวิชาคณิตศาสตร์
จำนวนรับต่่ำสุด
14 คน
จำนวนรับสูงสุด
17 คน
กลับหน้าหลัก กลับ
พัฒนาโดย
Copy Right © : งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โดย ครูมาโนชญ์ แสงศิริ All Rights Reserved.