กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม จังหวัดพิจิตร
Phichitpittayakom School.
# รายชื่อกิจกรรมชุมนุมที่เปิดรับสมัคร #
รหัสชุมนุม
38
ชื่อกิจกรรมชุมนุม
ห้องสมุด
สถานที่เรียน
ห้องสมุด อาคาร 4
ประเภทชุมนุม
ต่อเนื่อง
ระดับ
ม.ปลาย
กลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์
ครูที่ปรึกษา

1. นางอุไรวรรณ พิพัฒนกุล
วัตถุประสงค์ชุมนุม
1. นักเรียนรู้จักเลขหมู่และความเป็นมาของเลขหมู่
2. นักเรียนรู้จักวิธีการทำกฤตภาคและการทำบรรณานิทัศน์
3. นักเรียนรู้วิธีการจัดกิจกรรมส่งเสริมรักการอ่านสามารถสรุปประเมินผลการจัดกิจกรรมได้
จำนวนรับต่่ำสุด
14 คน
จำนวนรับสูงสุด
18 คน
กลับหน้าหลัก กลับ
พัฒนาโดย
Copy Right © : งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โดย ครูมาโนชญ์ แสงศิริ All Rights Reserved.