กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม จังหวัดพิจิตร
Phichitpittayakom School.
# รายชื่อกิจกรรมชุมนุมที่เปิดรับสมัคร #
รหัสชุมนุม
36
ชื่อกิจกรรมชุมนุม
เอแม็ท
สถานที่เรียน
ห้องสืบค้น อาคาร 4 ชั้นล่าง
ประเภทชุมนุม
ต่อเนื่อง
ระดับ
ม.ปลาย
กลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์
ครูที่ปรึกษา

1. นางนิพิศ วิเชียรสรรค์
วัตถุประสงค์ชุมนุม
1. เพื่อให้นักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อวิชาคณิตศาสตร์
2. เพื่อพัฒนาทักษะการคิดคำนวณ
3. เพื่อวางแผนการดำเนินการทางคณิตศาสตร์ได้
จำนวนรับต่่ำสุด
14 คน
จำนวนรับสูงสุด
17 คน
กลับหน้าหลัก กลับ
พัฒนาโดย
Copy Right © : งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โดย ครูมาโนชญ์ แสงศิริ All Rights Reserved.