กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม จังหวัดพิจิตร
Phichitpittayakom School.
# รายชื่อกิจกรรมชุมนุมที่เปิดรับสมัคร #
รหัสชุมนุม
35
ชื่อกิจกรรมชุมนุม
Wow Board game 1
สถานที่เรียน
ห้อง Lab ม.1 อาคาร 3
ประเภทชุมนุม
ตั้งใหม่
ระดับ
ม.ต้น
กลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ครูที่ปรึกษา

1. นางสาวกนกภรณ์ ทรวดทรง
วัตถุประสงค์ชุมนุม
1. เสริมสร้างความสามัคคีในผู้เรียน
2. ฝึกทักษะความคิดสร้างสรรค์
3. เสริมสร้างการทำงานเป็นทีม
จำนวนรับต่่ำสุด
23 คน
จำนวนรับสูงสุด
29 คน
หมายเหตุ
-
กลับหน้าหลัก กลับ
พัฒนาโดย
Copy Right © : งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โดย ครูมาโนชญ์ แสงศิริ All Rights Reserved.