กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม จังหวัดพิจิตร
Phichitpittayakom School.
# รายชื่อกิจกรรมชุมนุมที่เปิดรับสมัคร #
รหัสชุมนุม
35
ชื่อกิจกรรมชุมนุม
DIY by นักวิทย๋
สถานที่เรียน
ห้อง Lab ม.1
ประเภทชุมนุม
ต่อเนื่อง
ระดับ
ม.ต้น
กลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์
ครูที่ปรึกษา

1. นางสาวกนกภรณ์ ทรวดทรง

2. นางสาวนัตยา หัสมินทร์
วัตถุประสงค์ชุมนุม
1. เพื่อฝึกทักษะกระบวนการคิดแก้ปัญหา
2. เพื่อให้มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
3. เพื่อนำความรู้มาสร้างสรรค์ชิ้นงานทางวิทยาศาสตร์
จำนวนรับต่่ำสุด
44 คน
จำนวนรับสูงสุด
49 คน
กลับหน้าหลัก กลับ
พัฒนาโดย
Copy Right © : งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โดย ครูมาโนชญ์ แสงศิริ All Rights Reserved.