กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม จังหวัดพิจิตร
Phichitpittayakom School.
# รายชื่อกิจกรรมชุมนุมที่เปิดรับสมัคร #
รหัสชุมนุม
34
ชื่อกิจกรรมชุมนุม
ของเล่นวิทยาศาสตร์
สถานที่เรียน
ลานดนตรี
ประเภทชุมนุม
ต่อเนื่อง
ระดับ
ม.ต้น
กลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์
ครูที่ปรึกษา

1. นางสวนีย์ เพ็ชรพงศ์
วัตถุประสงค์ชุมนุม
1. นักเรียนนำความรู้ทางวิทยาศาสตร์ไปใช้ในชีวิตประจำวันได้
2. นักเรียนได้ฝึกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และมีความสุขกับการเรียน
3. นักเรียนมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และมีความสามัคคีในการทำงานเป็นหมู่คณะ
จำนวนรับต่่ำสุด
22 คน
จำนวนรับสูงสุด
24 คน
กลับหน้าหลัก กลับ
พัฒนาโดย
Copy Right © : งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โดย ครูมาโนชญ์ แสงศิริ All Rights Reserved.