กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม จังหวัดพิจิตร
Phichitpittayakom School.
# รายชื่อกิจกรรมชุมนุมที่เปิดรับสมัคร #
รหัสชุมนุม
33
ชื่อกิจกรรมชุมนุม
เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ
สถานที่เรียน
Lab เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ อาคาร 3
ประเภทชุมนุม
ต่อเนื่อง
ระดับ
ม.ปลาย
กลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์
ครูที่ปรึกษา

1. นางสาวสุรรักษ์ ยังคลัง

2. นายพีระยุทธ สุขสำราญ
วัตถุประสงค์ชุมนุม
1. นักเรียนมีความรู้ความเข้าในการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ
2. นักเรียนได้ฝึกการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อและเกิดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
3. นักเรียนมีอุปกรณ์ สารเคมี ที่พร้อมใช้ทำปฏิบัติการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ
จำนวนรับต่่ำสุด
28 คน
จำนวนรับสูงสุด
32 คน
กลับหน้าหลัก กลับ
พัฒนาโดย
Copy Right © : งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โดย ครูมาโนชญ์ แสงศิริ All Rights Reserved.