กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม จังหวัดพิจิตร
Phichitpittayakom School.
# รายชื่อกิจกรรมชุมนุมที่เปิดรับสมัคร #
รหัสชุมนุม
32
ชื่อกิจกรรมชุมนุม
สนุกคิดกับวิทยาศาสตร์
สถานที่เรียน
ห้อง Lab ม.3
ประเภทชุมนุม
ต่อเนื่อง
ระดับ
ม.ต้น
กลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์
ครูที่ปรึกษา

1. นางชัญญานุช สุวรรณ์ทา
วัตถุประสงค์ชุมนุม
1. เพื่อให้นักเรียนมีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 13 ทักษะ
2. เพื่อให้นักเรียนมีทักษะกระบวนการคิดแบบต่าง ๆ
3. เพื่อให้นักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อวิชาวิทยาศาสตร์มากขึ้น
จำนวนรับต่่ำสุด
22 คน
จำนวนรับสูงสุด
24 คน
กลับหน้าหลัก กลับ
พัฒนาโดย
Copy Right © : งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โดย ครูมาโนชญ์ แสงศิริ All Rights Reserved.