กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม จังหวัดพิจิตร
Phichitpittayakom School.
# รายชื่อกิจกรรมชุมนุมที่เปิดรับสมัคร #
รหัสชุมนุม
31
ชื่อกิจกรรมชุมนุม
สอวน. ชีววิทยา
สถานที่เรียน
ห้องสมุดวิทยาศาสตร์ อาคาร 3
ประเภทชุมนุม
ตั้งใหม่
ระดับ
ม.ปลาย
กลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์
ครูที่ปรึกษา

1. นางสาวบุปผา สันตวา
วัตถุประสงค์ชุมนุม
1. นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจในกรอบเนื้อหาของชีววิทยา สอวน.ได้
2. นักเรียนนำความรู้ความเข้าในเนื้อหาของชีววิทยา ไปใช้ในการสอบได้
3. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ของการสอนชีววิทยา สอวน.สูงขึ้น
จำนวนรับต่่ำสุด
14 คน
จำนวนรับสูงสุด
16 คน
กลับหน้าหลัก กลับ
พัฒนาโดย
Copy Right © : งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โดย ครูมาโนชญ์ แสงศิริ All Rights Reserved.