กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม จังหวัดพิจิตร
Phichitpittayakom School.
# รายชื่อกิจกรรมชุมนุมที่เปิดรับสมัคร #
รหัสชุมนุม
30
ชื่อกิจกรรมชุมนุม
เครื่องบินพับกระดาษ
สถานที่เรียน
ห้องเคมี 2
ประเภทชุมนุม
ต่อเนื่อง
ระดับ
ม.ต้น
กลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์
ครูที่ปรึกษา

1. นางสาวชุดาภา อาจยาทา

2. นายวรวุฒิ หาญพงศ์เจริญ
วัตถุประสงค์ชุมนุม
1. ผู้เรียนมีความสามารถกำหนดเป้าหมาย คาดการณ์ ตัดสินใจแก้ปัญหาในการสร้างและทดสอบอากาศยานแบบต่างๆ โดยใช้เหตุผลประกอบความรู้ทางวิทยาศาสตร์อากาศยาน
2. ผู้เรียนมีความคิดริเริ่ม สร้างสรรค์ และมีทักษะในการสร้างอากาศยานแบบต่าง ๆ และดำเนินการจนสำเร็จ
3. ผู้เรียนมีความสุขในการทำงานร่วมกับผู้อื่น
จำนวนรับต่่ำสุด
44 คน
จำนวนรับสูงสุด
49 คน
กลับหน้าหลัก กลับ
พัฒนาโดย
Copy Right © : งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โดย ครูมาโนชญ์ แสงศิริ All Rights Reserved.