กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม จังหวัดพิจิตร
Phichitpittayakom School.
# รายชื่อกิจกรรมชุมนุมที่เปิดรับสมัคร #
รหัสชุมนุม
29
ชื่อกิจกรรมชุมนุม
ศัพท์วิทย์
สถานที่เรียน
ใต้ถุนอาคาร 6
ประเภทชุมนุม
ตั้งใหม่
ระดับ
ม.ต้น
กลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์
ครูที่ปรึกษา

1. นางสาวมินนา มูลประสิทธิ์
วัตถุประสงค์ชุมนุม
1. เพื่อให้นักเรียนได้รับความรู้ผ่านทางคำศัพท์วิทยาศาสตร์
2. ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ต่อตนเอง
3. มีมนุษยสัมพันธ์ในการทำงานร่วมกับผู้อื่น
จำนวนรับต่่ำสุด
22 คน
จำนวนรับสูงสุด
24 คน
กลับหน้าหลัก กลับ
พัฒนาโดย
Copy Right © : งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โดย ครูมาโนชญ์ แสงศิริ All Rights Reserved.