กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม จังหวัดพิจิตร
Phichitpittayakom School.
# รายชื่อกิจกรรมชุมนุมที่เปิดรับสมัคร #
รหัสชุมนุม
28
ชื่อกิจกรรมชุมนุม
เทเบิลเทนนิส
สถานที่เรียน
สนามเทเบิลเทนนิส
ประเภทชุมนุม
ต่อเนื่อง
ระดับ
ม.ต้น
กลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์
ครูที่ปรึกษา

1. นายวีระ ทองโสภา
วัตถุประสงค์ชุมนุม
1. นักเรียนเกิดทักษะในการจับไม้เทเบิลเทนนิส และมีทักษะในเดาะลูก การตีลูกเทเบิลเทนนิส
2. นักเรียนรู้กติกาในการแข่งขัน สามารถนับแต้มและมีทักษะในการแข่งขันทั้งประเภทเดี่ยว ประเภทคู่และประเภทคู่ผสม
3. นักเรียนสามารถปรับตัวเข้ากับเพื่อน เกิดความสามัคคีในกลุ่มและมีน้ำใจนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้การให้อภัย
จำนวนรับต่่ำสุด
22 คน
จำนวนรับสูงสุด
25 คน
กลับหน้าหลัก กลับ
พัฒนาโดย
Copy Right © : งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โดย ครูมาโนชญ์ แสงศิริ All Rights Reserved.