กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม จังหวัดพิจิตร
Phichitpittayakom School.
# รายชื่อกิจกรรมชุมนุมที่เปิดรับสมัคร #
รหัสชุมนุม
27
ชื่อกิจกรรมชุมนุม
คนรักต้นไม้
สถานที่เรียน
ห้องโครงงานวิทย๋ ม.2
ประเภทชุมนุม
ต่อเนื่อง
ระดับ
ม.ต้น
กลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์
ครูที่ปรึกษา

1. นางเรวดี สุขสุภักดิ์
วัตถุประสงค์ชุมนุม
1. นักเรียนมีความสามัคคีในการทำงานเป็นหมู่คณะ
2. สร้างจิตสำนึกให้นักเรียนรักและรักษาต้นไม้
3. เพื่อสร้างจิตศรัทธาให้นักเรียนเป็นคนมีจิตอาสา
จำนวนรับต่่ำสุด
22 คน
จำนวนรับสูงสุด
24 คน
กลับหน้าหลัก กลับ
พัฒนาโดย
Copy Right © : งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โดย ครูมาโนชญ์ แสงศิริ All Rights Reserved.