กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม จังหวัดพิจิตร
Phichitpittayakom School.
# รายชื่อกิจกรรมชุมนุมที่เปิดรับสมัคร #
รหัสชุมนุม
26
ชื่อกิจกรรมชุมนุม
อนุรักษ์พลังงาน
สถานที่เรียน
ห้อง Lab Physics 2
ประเภทชุมนุม
ต่อเนื่อง
ระดับ
ม.ปลาย
กลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์
ครูที่ปรึกษา

1. นางสาวนงนุช จากปั้น
วัตถุประสงค์ชุมนุม
1. นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการอนุรักษ์พลังงานในชีวิตประจำวัน
2. เพื่อให้นักเรียนรณรงค์การประหยัดพลังงานทั้งในและนอกโรงเรียน
3. เพื่อหาแนวทางและปฏิบัติในการช่วยลดภาวะโลกร้อน
จำนวนรับต่่ำสุด
14 คน
จำนวนรับสูงสุด
16 คน
กลับหน้าหลัก กลับ
พัฒนาโดย
Copy Right © : งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โดย ครูมาโนชญ์ แสงศิริ All Rights Reserved.