กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม จังหวัดพิจิตร
Phichitpittayakom School.
# รายชื่อกิจกรรมชุมนุมที่เปิดรับสมัคร #
รหัสชุมนุม
25
ชื่อกิจกรรมชุมนุม
โสตทัศนศึกษา
สถานที่เรียน
ห้องโสตฯ
ประเภทชุมนุม
ต่อเนื่อง
ระดับ
ม.ปลาย
กลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์
ครูที่ปรึกษา

1. นายนิคม เอี่ยมต่อม
วัตถุประสงค์ชุมนุม
1. นักเรียนอธิบายส่วนประกอบของกล้องถ่ายรูปและกล้องถ่ายวีดีโอได้
2. นักเรียนใช้กล้องถ่ายภาพและใช้กล้องถ่ายวีดีโอที่สามารถปรับระบบการทำงานเองได้
3. นักเรียนถ่ายวีดีโอระบบHD พร้อมทั้งตัดต่อภาพ และใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการตัดต่อวีดีโอและนำเสนอ VTR ได้
จำนวนรับต่่ำสุด
14 คน
จำนวนรับสูงสุด
16 คน
กลับหน้าหลัก กลับ
พัฒนาโดย
Copy Right © : งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โดย ครูมาโนชญ์ แสงศิริ All Rights Reserved.