กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม จังหวัดพิจิตร
Phichitpittayakom School.
# รายชื่อกิจกรรมชุมนุมที่เปิดรับสมัคร #
รหัสชุมนุม
24
ชื่อกิจกรรมชุมนุม
สอวน.
สถานที่เรียน
ห้องเรียน SMAT ม.ปลาย
ประเภทชุมนุม
ต่อเนื่อง
ระดับ
ม.ปลาย
กลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์
ครูที่ปรึกษา

1. นางสาวจุฬาลักษณ์ ม่วงดิษฐ์

2. นายศินาจ คำภิรานนท์

3. นายอนัน เดชขุนทด
วัตถุประสงค์ชุมนุม
1. นักเรียนสามารถเตรียมความพร้อมในการสอบแข่งขัน
2. นักเรียนเกิดแรงบันดาลใจในการเรียนมากขึ้น
3. นักเรียนสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหาในชีวิตประจำวันได้
จำนวนรับต่่ำสุด
42 คน
จำนวนรับสูงสุด
48 คน
กลับหน้าหลัก กลับ
พัฒนาโดย
Copy Right © : งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โดย ครูมาโนชญ์ แสงศิริ All Rights Reserved.