กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม จังหวัดพิจิตร
Phichitpittayakom School.
# รายชื่อกิจกรรมชุมนุมที่เปิดรับสมัคร #
รหัสชุมนุม
24
ชื่อกิจกรรมชุมนุม
สารละลายในชีวิตประจำวัน
สถานที่เรียน
ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ SMAT อาคาร 3
ประเภทชุมนุม
ตั้งใหม่
ระดับ
ม.ปลาย
กลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ครูที่ปรึกษา

1. นางสาวจุฬาลักษณ์ ม่วงดิษฐ์
วัตถุประสงค์ชุมนุม
1. บอกความเข้มข้นของสารละลายในหน่วยต่างๆได้
2. เตรียมสารละลายในหน่วยความเข้มข้นต่างๆได้
3. ประยุกต์ใช้สารลายในชีวิตประจำวันได้
จำนวนรับต่่ำสุด
15 คน
จำนวนรับสูงสุด
18 คน
หมายเหตุ
-
กลับหน้าหลัก กลับ
พัฒนาโดย
Copy Right © : งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โดย ครูมาโนชญ์ แสงศิริ All Rights Reserved.