กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม จังหวัดพิจิตร
Phichitpittayakom School.
# รายชื่อกิจกรรมชุมนุมที่เปิดรับสมัคร #
รหัสชุมนุม
23
ชื่อกิจกรรมชุมนุม
จรวดขวดน้ำ
สถานที่เรียน
ห้องเรียน 331 อาคาร 3
ประเภทชุมนุม
ต่อเนื่อง
ระดับ
ม.ปลาย
กลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์
ครูที่ปรึกษา

1. นายไกรศร ศิลปวรณ์วิวัฒน์
วัตถุประสงค์ชุมนุม
1. นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจในการสร้างจรวดขวดน้ำ
2. นักเรียนู้จักใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ในการแก้ปัญหาได้
3. นักเรียนรู้จักคิดอย่างมีเหตุผล มีความคิดสร้างสรรค์ และรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น
จำนวนรับต่่ำสุด
14 คน
จำนวนรับสูงสุด
16 คน
กลับหน้าหลัก กลับ
พัฒนาโดย
Copy Right © : งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โดย ครูมาโนชญ์ แสงศิริ All Rights Reserved.