กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม จังหวัดพิจิตร
Phichitpittayakom School.
# รายชื่อกิจกรรมชุมนุมที่เปิดรับสมัคร #
รหัสชุมนุม
22
ชื่อกิจกรรมชุมนุม
วิทย์สร้างสรรค์
สถานที่เรียน
ห้องเรียน SMAT ม.2/9
ประเภทชุมนุม
ต่อเนื่อง
ระดับ
ม.ต้น
กลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์
ครูที่ปรึกษา

1. นางรัชนี โสดถานา
วัตถุประสงค์ชุมนุม
1. นักเรียนสามารถกำหนดปัญหา เลือกหัวข้อเรื่องที่สนใจได้และอธิบายสิ่งประดิษฐ์ที่เกิดจากความคิดสร้างสรรค์ได้
2. นักเรียนสามารถตั้งสมมุติฐาน กำหนดตัวแปร กำหนดนิยามเชิงปฏิบ้ติและออกแบบตารางบันทึกผลการทดลองได้
3. นักเรียนสามารถบันทึก วิเคราะห์และสรุปผลการทดลองได้
จำนวนรับต่่ำสุด
22 คน
จำนวนรับสูงสุด
24 คน
กลับหน้าหลัก กลับ
พัฒนาโดย
Copy Right © : งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โดย ครูมาโนชญ์ แสงศิริ All Rights Reserved.