กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม จังหวัดพิจิตร
Phichitpittayakom School.
# รายชื่อกิจกรรมชุมนุมที่เปิดรับสมัคร #
รหัสชุมนุม
21
ชื่อกิจกรรมชุมนุม
Like สาระสังคม
สถานที่เรียน
ห้องเกียรติยศ
ประเภทชุมนุม
ตั้งใหม่
ระดับ
ม.ปลาย
กลุ่มสาระการเรียนรู้
สังคมศึกษา
ครูที่ปรึกษา

1. นางสาวนฤมล พึ่งกุศล

2. นางสาวเนตรนภา ชาวอ่างทอง
วัตถุประสงค์ชุมนุม
1. เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจในวิชาสังคมฯ
2. เพื่อให้นักเรียนแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในเนื้อหาสาระวิชาสังคมฯ
3. เพื่อตระหนักถึงความสำคัญในวิชาสังคมฯ
จำนวนรับต่่ำสุด
28 คน
จำนวนรับสูงสุด
34 คน
กลับหน้าหลัก กลับ
พัฒนาโดย
Copy Right © : งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โดย ครูมาโนชญ์ แสงศิริ All Rights Reserved.