กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม จังหวัดพิจิตร
Phichitpittayakom School.
# รายชื่อกิจกรรมชุมนุมที่เปิดรับสมัคร #
รหัสชุมนุม
19
ชื่อกิจกรรมชุมนุม
หมากกระดาน
สถานที่เรียน
ม้าหินอ่อนหลังห้องพักครูภาษาอังกฤษ อาคาร 1
ประเภทชุมนุม
ต่อเนื่อง
ระดับ
ม.ต้น
กลุ่มสาระการเรียนรู้
สังคมศึกษา
ครูที่ปรึกษา

1. นายเกรียงไกร ทัพใหญ่
วัตถุประสงค์ชุมนุม
1. นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎกติกา การเล่นหมากกระดาน
2. นักเรียนรู้จักคิด และแก้ไขปัญหาด้วยตนเอง
3. นักเรียนนำกิจกรรมไปใช้ในชีวิตประจำวันได้
จำนวนรับต่่ำสุด
22 คน
จำนวนรับสูงสุด
24 คน
กลับหน้าหลัก กลับ
พัฒนาโดย
Copy Right © : งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โดย ครูมาโนชญ์ แสงศิริ All Rights Reserved.