กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม จังหวัดพิจิตร
Phichitpittayakom School.
# รายชื่อกิจกรรมชุมนุมที่เปิดรับสมัคร #
รหัสชุมนุม
18
ชื่อกิจกรรมชุมนุม
รักษ์กีฬา
สถานที่เรียน
ลานโดมและสนามฟุตบอล
ประเภทชุมนุม
ต่อเนื่อง
ระดับ
ม.ต้น
กลุ่มสาระการเรียนรู้
สังคมศึกษา
ครูที่ปรึกษา

1. นายอุบล พิมพาวะ
วัตถุประสงค์ชุมนุม
1. นักเรียนมีควา่มรู้และเข้าใจกีฬาไทย
2. นักเรียนยอมรับและเห็นคุณค่าของการเล่นกีฬาไทย
3. นักเรียนรู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์
จำนวนรับต่่ำสุด
22 คน
จำนวนรับสูงสุด
24 คน
กลับหน้าหลัก กลับ
พัฒนาโดย
Copy Right © : งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โดย ครูมาโนชญ์ แสงศิริ All Rights Reserved.