กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม จังหวัดพิจิตร
Phichitpittayakom School.
# รายชื่อกิจกรรมชุมนุมที่เปิดรับสมัคร #
รหัสชุมนุม
168
ชื่อกิจกรรมชุมนุม
กีฬาเซปักตะกร้อ
สถานที่เรียน
สนามตะกร้อ
ประเภทชุมนุม
ตั้งใหม่
ระดับ
ม.ปลาย
กลุ่มสาระการเรียนรู้
สุขศึกษาและพลศึกษา
ครูที่ปรึกษา

1. นางสาวธัญญา แพทย์ไชโย
วัตถุประสงค์ชุมนุม
1. เพื่อส่งเสริมและเผยแพร่กีฬาเซปักตะกร้อ ซึ่งเป็นมรดกทางวัฒนธรรมประจำชาติไทย เพื่อให้คนรุ่นใหม่ได้รู้จักและสนใจเล่นกีฬาชนิดนี้มากขึ้น
2. เพื่อสร้างพื้นที่และโอกาสให้ผู้สนใจกีฬาเซปักตะกร้อได้พบปะแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ ตลอดจนแข่งขันกันอย่างสนุกสนาน
3. เพื่อรวบรวมและพัฒนานักเรียน นักกีฬา กีฬาเซปักตะกร้อ เพื่อยกระดับมาตรฐานการแข่งขันให้ทัดเทียมระดับสากล
จำนวนรับต่่ำสุด
15 คน
จำนวนรับสูงสุด
18 คน
หมายเหตุ
-
กลับหน้าหลัก กลับ
พัฒนาโดย
Copy Right © : งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โดย ครูมาโนชญ์ แสงศิริ All Rights Reserved.