กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม จังหวัดพิจิตร
Phichitpittayakom School.
# รายชื่อกิจกรรมชุมนุมที่เปิดรับสมัคร #
รหัสชุมนุม
16
ชื่อกิจกรรมชุมนุม
เพลงคุณธรรม
สถานที่เรียน
ห้องจริยธรรม อาคาร 4
ประเภทชุมนุม
ตั้งใหม่
ระดับ
ม.ต้น
กลุ่มสาระการเรียนรู้
สังคมศึกษา
ครูที่ปรึกษา

1. นางจีษณัฏฐ์ กลัดแก้ว
วัตถุประสงค์ชุมนุม
1. เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้เทคนิคและวิธีการรร้องเพลงคุณธรรม และต่อยอดสู่การประกวดแข่งขัน
2. เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้หลักธรรมและสามารถนำไปปรับใช้กับตนเองได้
3. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้รู้จักคิดแบบสร้างสรรค์
จำนวนรับต่่ำสุด
22 คน
จำนวนรับสูงสุด
24 คน
กลับหน้าหลัก กลับ
พัฒนาโดย
Copy Right © : งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โดย ครูมาโนชญ์ แสงศิริ All Rights Reserved.