กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม จังหวัดพิจิตร
Phichitpittayakom School.
# รายชื่อกิจกรรมชุมนุมที่เปิดรับสมัคร #
รหัสชุมนุม
156
ชื่อกิจกรรมชุมนุม
บอร์ดเกมเสริมกระบวนการคิด
สถานที่เรียน
ห้องคณิตศาสตร์ใหญ่ อาคาร 3
ประเภทชุมนุม
ตั้งใหม่
ระดับ
ม.ปลาย
กลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์
ครูที่ปรึกษา

1. นายทรงยศ สกุลยา
วัตถุประสงค์ชุมนุม
1. เพื่อส่งเสริมและพัฒนากระบวนการคิดและตัดสินใจผ่านบอร์ดเกมเชิงวิชาการ เช่น การใช้ตัวเลขพื้นฐาน การคิดอย่างมีวิจารณญาณ การวางแผนกลยุทธ์
2. เพื่อส่งเสริมและพัฒนาทักษะทางสังคม เช่น การตอบรับ การแบ่งปัน การสื่อสาร การแก้ปัญหา การประนีประนอม การร่วมมือกัน ความยืดหยุ่น
3. เพื่อส่งเสริมการเป็นนวัตกรสร้างสรรค์บอร์ดเกมทางวิชาการ
จำนวนรับต่่ำสุด
15 คน
จำนวนรับสูงสุด
18 คน
หมายเหตุ
-
กลับหน้าหลัก กลับ
พัฒนาโดย
Copy Right © : งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โดย ครูมาโนชญ์ แสงศิริ All Rights Reserved.