กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม จังหวัดพิจิตร
Phichitpittayakom School.
# รายชื่อกิจกรรมชุมนุมที่เปิดรับสมัคร #
รหัสชุมนุม
15
ชื่อกิจกรรมชุมนุม
สวดมนต์แปลภาษาบาลี
สถานที่เรียน
ห้องอาเซียน
ประเภทชุมนุม
ต่อเนื่อง
ระดับ
ม.ต้น
กลุ่มสาระการเรียนรู้
สังคมศึกษา
ครูที่ปรึกษา

1. นางวิไล เขียวพุ่มพวง

2. นางสาวกิตติมา พวงสด
วัตถุประสงค์ชุมนุม
1. เพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะและบุคลิกภาพที่ดีสำหรับชาวพุทธ
2. เพื่อเตรียมความพร้อมนักเรียนในการแข่งขันวิชาการงานศิลปหัตถกรรม
3. นักเรียนสามารถสวดมนต์แปลได้
จำนวนรับต่่ำสุด
44 คน
จำนวนรับสูงสุด
48 คน
กลับหน้าหลัก กลับ
พัฒนาโดย
Copy Right © : งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โดย ครูมาโนชญ์ แสงศิริ All Rights Reserved.