กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม จังหวัดพิจิตร
Phichitpittayakom School.
# รายชื่อกิจกรรมชุมนุมที่เปิดรับสมัคร #
รหัสชุมนุม
148
ชื่อกิจกรรมชุมนุม
ภูมิไทย
สถานที่เรียน
ห้องภูมิปัญญา
ประเภทชุมนุม
ตั้งใหม่
ระดับ
ม.ปลาย
กลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์
ครูที่ปรึกษา

1. นางสาวพรทิพย์ เขียวขำ
วัตถุประสงค์ชุมนุม
1. เพื่อให้นักเรียนได้รู้จักภูมิปัญญาที่มีค่าของไทย
2. เพื่อให้นักเรียนตระหนักถึงความสำคัญของภูมิปัญญาไทย
3. เพื่อให้นักเรียนมีบทบาทในการร่วมอนุรักษ์ภูมิปัญญาไทย
จำนวนรับต่่ำสุด
15 คน
จำนวนรับสูงสุด
18 คน
หมายเหตุ
-
กลับหน้าหลัก กลับ
พัฒนาโดย
Copy Right © : งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โดย ครูมาโนชญ์ แสงศิริ All Rights Reserved.