กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม จังหวัดพิจิตร
Phichitpittayakom School.
# รายชื่อกิจกรรมชุมนุมที่เปิดรับสมัคร #
รหัสชุมนุม
140
ชื่อกิจกรรมชุมนุม
My youth is yours
สถานที่เรียน
ห้อง 2/3 อาคาร 6
ประเภทชุมนุม
ต่อเนื่อง
ระดับ
ม.ต้น
กลุ่มสาระการเรียนรู้
สังคมศึกษา
ครูที่ปรึกษา

1. นางสาวปรียาวลี ชาวอ่างทอง
วัตถุประสงค์ชุมนุม
1. สร้างแรงบันดาลใจในการเรียนตามศิลปินที่ชื่นชอบ
2. วิเคราะห์แนวทางสู่การประสบความสำเร็จของศิลปินที่ชื่นชอบ
3. ผ่อนคลายความตึงเครียดจากการเรียน
จำนวนรับต่่ำสุด
23 คน
จำนวนรับสูงสุด
29 คน
หมายเหตุ
-
กลับหน้าหลัก กลับ
พัฒนาโดย
Copy Right © : งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โดย ครูมาโนชญ์ แสงศิริ All Rights Reserved.