กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม จังหวัดพิจิตร
Phichitpittayakom School.
# รายชื่อกิจกรรมชุมนุมที่เปิดรับสมัคร #
รหัสชุมนุม
14
ชื่อกิจกรรมชุมนุม
บริหารความสุข
สถานที่เรียน
ศาลา 08
ประเภทชุมนุม
ตั้งใหม่
ระดับ
ม.ปลาย
กลุ่มสาระการเรียนรู้
สังคมศึกษา
ครูที่ปรึกษา

1. นายวันชัย ทับทอง
วัตถุประสงค์ชุมนุม
1. นักเรียนสามารถจัดการความเครียดที่เกิดขึ้นได้อย่างเหมาะสม
2. นักเรียนสามารถแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิธีการผ่อนคลายความเครียดและแนะนำวีธีการผ่อนคลายกับเพื่อนได้
3. นักเรียนสามารถนำความรู้ที่ได้ไปใช้ในชีวิตประจำวัน ในการผ่อนคลายความเครียดที่เกิดขึ้นจากเรื่องต่างๆ ได้
จำนวนรับต่่ำสุด
14 คน
จำนวนรับสูงสุด
16 คน
กลับหน้าหลัก กลับ
พัฒนาโดย
Copy Right © : งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โดย ครูมาโนชญ์ แสงศิริ All Rights Reserved.