กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม จังหวัดพิจิตร
Phichitpittayakom School.
# รายชื่อกิจกรรมชุมนุมที่เปิดรับสมัคร #
รหัสชุมนุม
13
ชื่อกิจกรรมชุมนุม
ยุวนักกฎหมาย
สถานที่เรียน
ห้องเกียรติยศ
ประเภทชุมนุม
ต่อเนื่อง
ระดับ
ม.ปลาย
กลุ่มสาระการเรียนรู้
สังคมศึกษา
ครูที่ปรึกษา

1. นางสาวอมรรัตน์ เจริญทิม
วัตถุประสงค์ชุมนุม
1. เพื่อให้ผู้เรียนได้เข้าใจและตระหนักผลเสียของการทุจริตคอร์ปชั่นได้
2. เพื่อปลูกจิตสำนึกคนรุ่นใหม่
3. นักเรียนสามารถยกตัวอย่างกรณีศึกษาการทุจริตคอร์ปชั่นได้
จำนวนรับต่่ำสุด
14 คน
จำนวนรับสูงสุด
16 คน
กลับหน้าหลัก กลับ
พัฒนาโดย
Copy Right © : งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โดย ครูมาโนชญ์ แสงศิริ All Rights Reserved.