กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม จังหวัดพิจิตร
Phichitpittayakom School.
# รายชื่อกิจกรรมชุมนุมที่เปิดรับสมัคร #
รหัสชุมนุม
110
ชื่อกิจกรรมชุมนุม
เกษตรทฤษฏีใหม่
สถานที่เรียน
แปลงเกษตรทฤษฏีใหม่ หลังอาคาร 6
ประเภทชุมนุม
ต่อเนื่อง
ระดับ
ม.ต้น+ม.ปลาย
กลุ่มสาระการเรียนรู้
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ครูที่ปรึกษา

1. นางนุชจรี แพ่งนคร
วัตถุประสงค์ชุมนุม
1. เพื่อให้นักเรียนบอกความเป็นมา วัตถุประสงค์ และหลักการของเกษตรทฤษฎีใหม่
2. เพื่อบอกการนำเกษตรทฤษฏีใหม่ไปใช้ในการพัฒนาการเกษตรและอาชีพอื่นๆ
3. เพื่อให้นักเรียนสามารถยกตัวอย่างกิจกรรมที่สอดคล้องกับเกษตรทฤษฏีใหม่ไปใช้ได้ถูกต้อง
จำนวนรับต่่ำสุด
18 คน
จำนวนรับสูงสุด
20 คน
กลับหน้าหลัก กลับ
พัฒนาโดย
Copy Right © : งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โดย ครูมาโนชญ์ แสงศิริ All Rights Reserved.