กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม จังหวัดพิจิตร
Phichitpittayakom School.
# รายชื่อกิจกรรมชุมนุมที่เปิดรับสมัคร #
รหัสชุมนุม
109
ชื่อกิจกรรมชุมนุม
รักการอ่าน
สถานที่เรียน
ห้องเรียน ม.2/7
ประเภทชุมนุม
ต่อเนื่อง
ระดับ
ม.ต้น
กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย
ครูที่ปรึกษา

1. นางอรุณี บุญแก้ว
วัตถุประสงค์ชุมนุม
1. เพื่อส่งเสริมนิสัยรักการอ่านและเห็นความสำคัญของการอ่านการเรียนรู้ทั้งในและนอกห้องสมุด
2. เพื่อฝึกทักษะกระบวนการคิดสร้างสรรค์มีทัศนคติที่ดีต่อการอ่าน
3. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนนำความรู้ที่ได้จากการอ่านไปบูรณาการกับชีวิตจริง
จำนวนรับต่่ำสุด
22 คน
จำนวนรับสูงสุด
24 คน
กลับหน้าหลัก กลับ
พัฒนาโดย
Copy Right © : งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โดย ครูมาโนชญ์ แสงศิริ All Rights Reserved.