กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม จังหวัดพิจิตร
Phichitpittayakom School.
# รายชื่อกิจกรรมชุมนุมที่เปิดรับสมัคร #
รหัสชุมนุม
108
ชื่อกิจกรรมชุมนุม
ภาษาไทยในเสียงเพลง
สถานที่เรียน
ห้องเรียน ม.1/4
ประเภทชุมนุม
ตั้งใหม่
ระดับ
ม.ต้น
กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย
ครูที่ปรึกษา

1. นางสาวอาภรณ์พรรณ หอมเจริญ
วัตถุประสงค์ชุมนุม
1. เพื่อความเพลินเพลิด ผ่อนคลายความเครียดทางอารมณ์
2. เพื่อศึกษา หาความหมายเกี่ยวกับบทเพลงนั้นๆ
3. เป็นการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมของชาติไทยมีให้สูญหาย
จำนวนรับต่่ำสุด
22 คน
จำนวนรับสูงสุด
24 คน
กลับหน้าหลัก กลับ
พัฒนาโดย
Copy Right © : งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โดย ครูมาโนชญ์ แสงศิริ All Rights Reserved.