กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม จังหวัดพิจิตร
Phichitpittayakom School.
# รายชื่อกิจกรรมชุมนุมที่เปิดรับสมัคร #
รหัสชุมนุม
107
ชื่อกิจกรรมชุมนุม
เคป๊อป เคใจ (สิ่งใดๆเกี่ยวกับ Kpop)
สถานที่เรียน
ห้องเรียนภาษาเกาหลี
ประเภทชุมนุม
ตั้งใหม่
ระดับ
ม.ต้น
กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ
ครูที่ปรึกษา

1. นายปิยะวัฒน์ น้าเจริญ
วัตถุประสงค์ชุมนุม
1. เพื่อใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์
2. เพื่อสร้างเจตคติที่ดีเกี่ยวกับวัฒนธรรมเกาหลี
3. เพื่อสร้างทัศนคติที่ดีต่อกระแสเกาหลี
จำนวนรับต่่ำสุด
23 คน
จำนวนรับสูงสุด
29 คน
หมายเหตุ
-
กลับหน้าหลัก กลับ
พัฒนาโดย
Copy Right © : งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โดย ครูมาโนชญ์ แสงศิริ All Rights Reserved.