กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม จังหวัดพิจิตร
Phichitpittayakom School.
# รายชื่อกิจกรรมชุมนุมที่เปิดรับสมัคร #
รหัสชุมนุม
107
ชื่อกิจกรรมชุมนุม
วัฒนธรรมเกาหลี
สถานที่เรียน
ห้องพักครูภาษาต่างประเทศ อาคาร 1
ประเภทชุมนุม
ต่อเนื่อง
ระดับ
ม.ต้น
กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ
ครูที่ปรึกษา

1. นายปิยะวัฒน์ น้าเจริญ
วัตถุประสงค์ชุมนุม
1. เพื่อให้นักเรียนมีทัศนะคติและเจตคติที่ดีต่อประเทศเกาหลีและภาษาเกาหลี
2. เพื่อให้นักเรียนได้รับความรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมและศิลปะของประเทศเกาหลี ผ่าน วีดีทัศน์และสามารถสร้างงานศิลปะตามแบบประเทศเกาหลีได้
3. เพื่อให้นักเรียนทราบและเข้าใจบริบทของสังคมเกาหลีในปัจจุบันผ่านการรับชมละครเกาหลี
จำนวนรับต่่ำสุด
22 คน
จำนวนรับสูงสุด
24 คน
กลับหน้าหลัก กลับ
พัฒนาโดย
Copy Right © : งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โดย ครูมาโนชญ์ แสงศิริ All Rights Reserved.